Нови детски екологични лагери за децата от община Тунджа

Нови детски екологични лагери за децата от община Тунджа

В рамките на проект „„Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Тунджа“, реализиран от Фондация „Екология, комуникации и общество“ и финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”, през месец септември 2021 г.  бяха проведени 5 тридневни детски лагера в почивната база на общината в местността Бакаджика с деца от училищата в  с. Скалица, с. Веселиново, с. Кукорево и с. Бояджик, намиращи се на територията на община Тунджа. По време на пролетната ваканция през месец април тази година се провеждат още 5 такива лагера, които са насочени към повишаване на информираността на децата по проблемите на опазването на околната среда, застрашените видове и техните местообитания, възпитаване на чувство за отговорност към околната среда, както и придобиване на знания свързани с начините за опазването й. С децата отново работят висококвалифицирани специалисти-еколози и актьори-аниматори, които по забавен и увлекателен начин запознават малките природозащитници с екологичните теми. Игрите и уроците извън „скучните“ класни стаи, сред една от най-красивите местности в региона – Бакаджиците ще спомогне за възпитаването на отговорното отношение към заобикалящата ни среда и нейните обитатели. Със средствата по проекта за децата е осигурено освен комфортно настаняване в почивната база, така също и качествена храна, лектори, педагози, медицинско обслужване и транспорт.