Представяне на проекта пред медиите и обществеността

Представяне на проекта пред медиите и обществеността

На 8-ми септември в сградата на община „Тунджа“ беше проведена откриваща пресконференция във връзка със започналото изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ „Тунджа“ “ от Фондация „Екология, комуникации и общество“. На събитието присъстваха журналисти от местни медии, представители на община „Тунджа“, МИГ „Тунджа“, граждани от общината. Милена Павлова, представител на екипа за управление на проекта разказа какви ще бъдат основните консервационни дейности, които ще се изпълняват и как те ще се отразят на опазването на застрашените видове и техните местообитания, а също и на цялото население на общината. Милен Герганов от Фондация „Екология, комуникации и общество“ подчерта образователния, икономическия и социалния ефект от дейностите. Като пример беше дадено изграждането на 6 противопожарни депа на територията на общината, за които със средствата по проекта ще бъде доставено ново и модерно оборудване, ще бъдат обучени местните доброволни противопожарни отряди и ще се изработи протокол за действие при възникване на пожари в сътрудничество с представители на противопожарнта охрана в общината. Като особено важна за постигане на устойчиви резултати от дейностите беше изтъкната и работата със заинтересованите страни и най-вече с подрастващите по проблемите на опазването на околната среда.

След изложението на представителите на бенефициента се проведе дискусия, по време на която заместник кметът на общината Димитър Димитров изказа задоволството на администрацията от изграждането на противопожарните депа, както и от провеждането на детски еко лагери в местността Бакаджик за учениците от местните училища. „Стойността на предвидените за изграждане противопожарни депа би била непосилна за бюджета на общината, ако се налагаше тя сама да ги изгради. Ползата за населението е безспорна.“

Изпълнителният директор на МИГ „Тунджа“ Георги Митев изрази задоволството на МИГ от успешния старт на проекта, който е с най-голяма стойност при изпълнението на Стратегията за периода 2014-2020.