Откриваща пресконференция „Хабитат Тунджа“

Откриваща пресконференция „Хабитат Тунджа“

На 08.09. 2021 г. в залата на община Тунджа пред медиите и обществеността ще бъде представен проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на миг Тунджа“. Проектът е насочен към подобряване на природозащитното състояние на 10 целеви вида земноводни, влечуги и прилепи на територията на МИГ Тунджа. Целта на проекта е подобряване на природозащитното им състояние в защитените зони Бакаджиците, Река Мочурица, Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения. Видовете, включени в проектното предложение са: Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп.

Повече информация за проекта намерете тук.