Цели

– Чрез провеждането на наблюдения на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи и техните местообитания ще се осигури научна основа за анализ и вземане на информирани решения за опазване и управление на видовете и местообитанията им. Съгласно данните от Информационната система за Натура 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/) eдна от най-сериозните заплахи в докладите на видовете е липсата на достатъчно информация. Липсата на информация за целевите видове е заплаха, която не позволява да се направи коректно заключение за състоянието на видовете и техните местообитания, както и да се планират и изпълняват подходящи консервационни дейности. В този смисъл изпълнение на дейности по проучвания са равносилни на консервационните дейности.

– Чрез провеждането на обучения и създаването на модерно оборудвани противопожарни депа в 6 населени места на територията на община Тунджа ще се сведе до минимум увреждането и унищожаването на местообитания както на целевите видове и директното унищожаване на екземпляри от тях в резултат от пожари, така и опазване на всички видове разпространени на територията на защитените зони в обхвата на проекта; превенция и опазване на горите и земеделските култури от пожари; цялостно намаляване интензивността на пожарите на територията на община Тунджа, които са сред основните проблеми както за природната среда, така и за населението.

– Чрез възстановяването на стари чешми и оформяне на естествени понижения в релефа като влажни зони се увеличава броя и площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от вида в защитената зона, а също така се създадават условия за нарастване на обилието на вида в защитените зони. Същевременно ще се постигне и социално-икономически ефект, като реконструираните и нормално функциониращи чешми ще се използват както от местните пастири за водопой на добитъка, така и от туристи и местни земеделци.

– Чрез работата със заинтересованите страни и изработването и разпространението на печатни и комуникационни материали се цели да се запознае обществеността с целите и мисията на проекта, да бъде възпитавано и провокирано отговорно отношение към природата у представителите на населението на територията на община Тунджа, намаляване на общите заплахи за видовете, предмет на опазване, устойчивото развитие на общностите и разумното ползване на природните ресурси в зоните от мрежата Натура 2000, конструктивно сътрудничество между различните институции и организации, въвлечени в процеса и разбиране от страна на собствениците, ползвателителите на земи и обществеността за тяхната ключова роля за успешното опазване на биологичното разнообразие в защитените зони. Специално внимание е отделено на училището, което има за цел създаването и прилагането на политики за насърчаване на личната отговорност на младите хора за опазването на природата.