Южен гребенест тритон (Triturus karelinii)

Големина (маса)

---------------

Храна

водни или сухоземни безгръбначни

Големина (дължина)

На дължина достига до 190 mm

Латинско име

Triturus karelinii

Раждания

Снася най-често 150 – 200 яйца

Обхват на МИГ Тунджа

Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Река Мочурица, Сакар, Свети Илийски възвишения, Бакаджиците

Инфо

Южен гребенест тритон е вид дребно опашато земноводно от род Тритони (Triturus). На дължина достига до 190 mm. Женските са малко по-едри от мъжките. Оцветяването на гръбната страна варира в различни оттенъци на тъмнокафявото. Коремната страна е жълта с различни по големина и брой петна, по-често закръглени, които на гушата са по-малки. През водната фаза по дължината на гърба мъжките имат гребен, който е отделен от опашния плавник в кръстната област. Опашката им отдолу е тъмна и само в основата може да има жълто поле. Женските са без гребен и опашката им отдолу е жълта.

 

Характеристика

Храни се основно с водни или сухоземни безгръбначни – според фазата. Обикновено през март-април навлиза във водоеми за размножаване. Предпочита стоящи води – блата, езера, по-рядко корита на чешми. През размножителния период е с денонощна активност. Оплождането е съпроводено с брачни игри. Снася най-често 150 – 200 яйца, които залепва по подводни предмети. Възрастните се задържат около месец във водата, след което излизат на сушата, където денем се крият под камъни, дънери и др.

 

Предпочитани местности

Южният гребенест тритон се среща в почти цялата страна, като планините се среща спорадично. Не е намиран в северозападните части на страната, крайните североизточни части, прилежащите на р. Дунав части, обширни райони в Западните Родопи и други планински вериги. Обитава блата, езера, микроязовири, крайречни водоеми, канали, оризища, корита на чешми, локви, бавнотечащи участъци на реки и др. Среща се от морското равнище до около 1700 m н. в. Обитава блата, езера, микроязовири, крайречни водоеми, канали, оризища, корита на чешми, локви, бавно-течащи участъци на реки и др. Среща се от морското равнище до около 1700 m н. в.

 

Области

В обхвата на МИГ „Тунджа“ попадат части от 6 защитени зони, в които южния гребенест тритон е предмет на опазване, в това число:

  • BG0000192 Река Тунджа 1
  • BG0000195 Река Тунджа 2
  • BG0000196 Река Мочурица
  • BG0000212 Сакар
  • BG0000401 Свети Илийски възвишения
  • BG0000402 Бакаджиците

снимка: wikimedia