Червенокоремна бумка (Bombina bombina)

Големина (маса)

-----------------

Храна

насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни животни

Големина (дължина)

На дължина достига до 55 mm

Латинско име

Bombina bombina

Раждания

Женската снася от 80 до 100 яйца

Обхват на МИГ Тунджа

Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Река Мочурица, Сакар, Свети Илийски възвишения, Бакаджиците

Инфо

Червенокоремна бумка е вид жаба от семейство Бумкови. На дължина достига до 55 mm. Кожата на гръбната страна с множество дребни брадавички, най-често обединени в групи. Зеницата сърцевидна. Мъжките са с вътрешен резонатор на гушата и с брачни мазоли по вътрешните пръсти на предните крайници. Гръбната страна сивокафява, кафяво-зеленикава или маслинена с тъмни симетрични петна (съвпадащи с групите брадавици); крайниците с тъмни ивици; върховете на пръстите тъмни. Коремната страна черна или тъмносива с жълто-оранжеви до яркочервени петна и множеството кръгли бели петънца.

 

Характеристика

Активна е денем и привечер, но през брачния период и през голямата част от нощта. Храни се с насекоми, червеи, охлюви и други безгръбначни животни. Размножителният период обикновено е през втората половина на април и май. Женската снася от 80 до 100 яйца. Те се прикрепят към водни растения или към субстрата поединично или на малки групи. Хибернацията е от ноември до март-април.

 

Предпочитани местности

Червенокоремната бумка се среща в низинните и равнините части на страната както и в някой нискохълмисти райони на Дунавската равнина, Тракийската низина, черноморското крайбрежие. Обитава блата, естествени и изкуствени езера, бавнотечащи участъци на реки, крайречни водоеми, канали, оризища, корита на чешми, локви, наводнени коловози и др. Предпочита водоеми с обилна растителност. Среща се от морското равнище до около 450 m н. в.

 

Области

В обхвата на МИГ Тунджа попадат части от 6 защитени зони, в които червенокоремната бумка е предмет на опазване, в това число:

  • BG0000192 Река Тунджа 1
  • BG0000195 Река Тунджа 2
  • BG0000196 Река Мочурица
  • BG0000212 Сакар
  • BG0000401 Свети Илийски възвишения
  • BG0000402 Бакаджиците

снимка: wikimedia