Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

Големина (маса)

7,5 – 16 g

Храна

дребни нощни пеперуди

Големина (дължина)

Дължина на тялото с главата: 4,4 – 5,9 cm

Латинско име

Rhinolophus blasii

Раждания

--------------

Обхват на МИГ Тунджа

Сакар

Инфо

Вид насекомояден бозайник от разред Прилепи. Разпространението на вида е свързано с топлите части на страната, с изразено средиземноморско влияние. Обитава карстови райони в равнинните и хълмисти части на запад от линията Бургас – Търговище – Свищов. Повечето находища са между 100 и 500 m н. в. Срещането му е тясно свързано с наличието на подземни убежища като пещери и минни галерии. Често съжителства с други пещеролюбиви видовe, като формира смесени размножителни и зимни колонии с южния подковонос (Rh. euryale) и подковоноса на Мехели (Rh. mehelyi). Храната му се състои основно от дребни нощни пеперуди. Видът формира колонии с численост от няколко стотин до около 2000 – 3000 индивида. Сравнително „уседнал“ вид със силно изразена привързаност към убежищата си. Вероятно извършва сезонни миграции на къси разстояния (до 10 km) между летните и зимните убежища.

Основните размери на средиземноморския подковонос са:

  • Дължина на тялото с главата: 4,4 – 5,9 cm
  • Дължина на опашката: 2 – 3,1 cm
  • Размах на крилата: 27 – 31 cm
  • Маса: 7,5 – 16 g

Окраската на гърба му е матовожълта или сиво-кафява. Коремът е бял. Крилата са кафяви и широки.

 

Предпочитани местности

Характерните местообитания за Rhinolophus blasii в България включват основно карстови райони с пещери и други подземни убежища във височинния диапазон от 0 – 800 m, до 1150 m в Западните Родопи. Като потенциални местообитания може да бъдат определени райони с пресечен релеф, подземни убежища и нискостъблени гори във височинния диапазон 0 до 1200 m. Средиземноморският подковонос се храни най-често в радиус от 5 – 10 km от убежището като ловува в открити, сухи храстови местообитания доминирани от келяв габър, и покрай нискостъблени горички. Основни естествени бариери в границите на защитените зони са високи планински била, надхвърлящи 1200 м н. в. Съчетанието на обширни обработваеми площи и отсъствието на пещери и други подземни убежища, също може да бъде считано за бариера в мрежата от защитени зони по Натура 2000 в България.

 

Области

В обхвата на МИГ Тунджа попадат части от 1 защитена зона, в която Средиземноморският подковонос е предмет на опазване, в това число:

  • BG0000212 Сакар