Целеви видове

Обект на консервационните, информационни и комуникационни мерки по проекта са следните видове: Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп.

Mauremys caspica

Обикнoвена блатна костенурка (Emys orbicularis)

е единственият представител на семейството на блатните костенурки в Европа.

 Червенокоремна бумка
(Bombina bombina)

е вид жаба от семейство Бумкови.

bombina_bombina
Triturus-karelinii

Южен гребенест тритон
(Triturus karelinii)

е вид дребно опашато земноводно от род Тритони (Triturus).

Южен подковонос
(Rhinolophus euryale)

Вид насекомоядни бозайници от разред Прилепи.

Rhinolophus-euryale
Vilda_80477_Rollin_Verlinde__Blasius__horseshoe_bat

Средиземноморски подковонос
(Rhinolophus blasii)

Вид насекомояден бозайник от разред Прилепи.

Подковонос на Мехели
(Rhinolophus mehelyi)

Вид насекомояден бозайник от разред Прилепи.

Vilda_76992_Rollin_Verlinde__Mehely_s_horseshoe_bat
Myotis-myotis_blythii

Остроух нощник
(Myotis blythii)

Вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи. Среща се в почти всички карстови и скалисти райони в страната

Дългопръст нощник
(Myotis capaccinii)

Вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи. Типичен обитател на карстовите райони.

Vilda_38_Rollin_Verlinde__Long_fingered_bat_sq
habitat_Myotis-myotis

Голям нощник
(Myotis myotis)

Вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи. В България се счита като обикновен и често срещан вид.

ДЪЛГОКРИЛ ПРИЛЕП
(Miniopterus schreibersii)

Вид дребни бозайници от семейство Гладконоси прилепи. Обитава целогодишно само подземни убежища

habitat_Miniopterus-schreibersii