Основни дейности

Основните дейности, които ще бъдат осъществени по този проект са:

 

1. Провеждане на наблюдения на целеви видове земноводни, влечуги и прилепи и техните местообитания

Дейността включва проучване на популациите на целевите видове в ЗЗ в МИГ Тунджа.

Земноводни и влечуги. Основна заплаха е липсата на информация за видовете и местообитанията им. Освен проучване, картиране и мониторинг, дейността включва и оценка на местообитанията по степени на пригодност. Дейността е насочена към целевите видове:

-Червенокоремна бумка на територията на шестте ЗЗ;

-Обикновена блатна костенурка на територията на ЗЗ Бакаджиците, Река Тунджа 1, Сакар, Свети Илийски възвишения;

Целта на тази дейност е да се осигури научна основа за анализ и вземане на информирани решения за опазване и управление на видовете и местообитанията им.

Показателите в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние, с които дейността кореспондира са отбелязани в Приложение 1, Раздел 12. Обхвата на дейността е определен на база на информацията в източниците, посочени в Приложение 2, Раздел 12. В съответствие с показателите, по който видовете земноводни и влечуги са определени в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние в проекта е определена дейността, която да отговори на съответната заплаха и да спомогне за подобряване на природозащитното състояние на видовете. Основната причина за това състояние на показателите, посочена от авторите на докладите са краткосрочните наблюдения по време на картирането, които не са позволили намирането на достатъчно индивиди. В тази връзка настоящата дейност е ключова за опазването на двата целеви вида на територията на МИГ Тунджа. Проучванията ще бъдат проведени въз основа на научно издържана и видово специфична стандартна методика за мониторинг на земноводни и влечуги, от експерти в съответната научна област, които притежават опит в проучването и мониторинга на вида или на земноводни и влечуги.

Прилепи. Насочена е към видовете прилепи в ЗЗ Бакаджиците и Сакар. За Средиземноморски подковонос, Южен подковонос, Подковонос на Mехели , Пещерен дългокрил, Остоух нощник, Голям нощник и Дългопръст нощник в докладите от “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ е определено „Неблагоприятно-незадоволително състояние, поради недостатъчно информация“. Набирането на информация по време на проучването ще е от значение за планиране на научно-обосновани консервационни дейности.

Показателите в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние, с които дейността кореспондира са отбелязани в Приложение 1. Обхвата на дейността е определен на база на информацията в източниците в Приложение 2. В съответствие с показателите, по който видовете прилепи са определени в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние в проекта е определена дейността, която да отговори на съответната заплаха и да спомогне за подобряване на природозащитното състояние на видовете.

Целта на тази дейност е да се осигури научна основа за анализ и вземане на информирани решения за опазване и управление на видовете и местообитанията им. Съгласно данните от Информационната система за Натура 2000 (http://natura2000.moew.government.bg/) eдна от най-сериозните заплахи в докладите на видовете е липсата на достатъчно информация. Липсата на информация за целевите видове е заплаха, която не позволява да се направи коректно заключение за състоянието на видовете и техните местообитания, както и да се планират и изпълняват подходящи консервационни дейности. В този смисъл изпълнение на дейности по проучвания са равносилни на консервационните дейности.

Проучванията ще бъдат проведени въз основа на научно издържана и видово специфична стандартна методика за проучване и мониторинг на пещеролюбиви видове прилепи или методика за проучване на популационните параметри и мониторинг на прилепна фауна от експерти в съответната научна област, които притежават минимум две години опит в проучването и мониторинга на прилепи. Ще се реализират при прилагане и спазване на всички законови изисквания и стандарти в тази насока.

 

2. Изпълнение на противопожарни дейности – създаване на противопожарни депа и провеждане на обучения за заинтересованите страни

Цел на дейността е да се сведе до минимум увреждането и унищожаването на местообитания на целевия вид и директното унищожаване на екземпляри от вида в резултат от пожари, на територията на защитената зона; превенция срещу негативното въздействие на пожарите върху целевия вид и местообитанията му на територията на защитената зона; Да се намали интензивността на пожарите. Целевият вид по тази дейност е регистриран в съответните зони по време на “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ (http://natura2000.moew.government.bg/). Дейността таргетира показателя в Неблагоприятно –незадоволително състояние „Интензивност на пожарите“. Дейността противодейства и заплахата за видовете установена на национално ниво по горепосочения проект, а именно „Пожари J01“. Предвидени са три поддейности:

  • Закупуване и доставка на противопожарно оборудване и създаване на противопожарни депа. Ще бъдат създадени 6 противопожарни депа, в общински сгради в селата Скалица, Калчево, Златари, Сламино, Бояджик, Генерал Инзово, които са разпределени така, че да покрият територията на цялата община и МИГ Тунджа. В тях ще се съхранява закупеното противопожарно оборудване.
  • Разработване на протокол за реакция и координация при констатиране на пожари, на база на който ще се използва оборудването.
  • Обучения за местните заинтересовани страни. Ще бъдат организирани обучения за местните заинтересовани страни за действие при пожари. В рамките на обученията ще бъде представен разработения протокол за реакция и координация при констатиране на пожари и начините за работа със закупеното оборудване. За участие в обученията ще бъдат поканени и местните пожарникари.

 

3. Подобряване на подходящи местообитания за целевите видове – възстановяване на стари чешми и оформяне на естествени понижения в релефа

Възстановяването на чешми осигурява формирането на малки влажни зони около тях, които са точки с концентрация на биоразнообразие, осигурявайки местообитание, защита (чрез развитата фитоценоза от водни и влаголюбиви растения) и хранителни ресурси за целевите видове. В миналото тези чешми са създадени с цел да обслужват стадата домашни животни (говеда, коне, овце, кози). Наше предварително проучване регистрира съществуването на множество чешми за водопой. Повечето от тях са деградирали и/или със слаб водооток. Дейността има за цел да подобри състоянието на част от тези чешми в района на проекта. Ще включва почистване на растителност около чешмите; почистване на оттоците на чешмите; почистване на водните резервоари и коритата на чешмите, при нужда изграждане и оформяне на ново корито; машинно продухване на метални тръби или смяна/поставяне на нови; смяна на чучур; поставяне на меден съд за вода на верижка; полагане на покритие от естествена настилка около коритото за улесняване на достъпа до чешмата (местен камък, сипица и т.н.). На всяка възстановена чешма ще бъде поставена информационна табела. Табелата ще представи логата на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и община Тунджа заедно със списък на видовете животни, които използват конкретното място и видове, които имат полза от проекта. Важен аспект има и социално-икономическата стойност за местните общности при възстановяването на старите чешми, те ще се използват от местните пастири за водопой на добитъка дълго време, също така туристите в района ще имат по-голям достъп до вода.

Тази дейност е насочена към подобряване на благоприятното природозащитно състояние на целевите видове Южен гребенест тритон – ЗЗ Тунджа 1, Свети Илийски възвишения и Бакаджиците; Червенокоремна бумка – ЗЗ Свети Илийски възвишения и Бакаджиците; Обикновена блатна костенурка – ЗЗ Свети Илийски възвишения и Бакаджиците.

Целта на дейността е да се увеличи броя/площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от вида в защитената зона, както и да се създадат условия за нарастване на обилието на вида в защитената зона.

Ще бъдат използвани естествени понижения в релефа и чрез направата на изкопи ще бъдат оформени влажни зони със стоящи води с размери около 30 m2 (±5%). Подходът ще спомогне формирането на естествени фитоценози (водни и влаголюбиви растения), предоставящи подходящ хабитат за разнообразни безгръбначни и гръбначни организми.

Тази дейност е насочена към подобряване на благоприятното природозащитно състояние на целевите видове Южен гребенест тритон – ЗЗ Тунджа 1, Свети Илийски възвишения и Бакаджиците, Червенокоремна бумка – Свети Илийски възвишения и Бакаджиците и Обикновена блатна костенурка в Свети Илийски възвишения и Бакаджиците.

Дейността е препоръчана като целесъобразна в Анализ на типове дейности, целящи подобряване на състоянието на видове в обхвата на стратегии по ВОМР във връзка с изпълнение на приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на „Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020г“, МИГ Тунджа. Целта на дейността е да се увеличи броя/площта на подходящите за обитаване водоеми със стоящи води, общата площ на потенциалното местообитание и ефективно заетите територии от вида в защитената зона, както и да се създадат условия за нарастване на

Показателите в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние, с които дейността кореспондира са отбелязани в Приложение 1, Раздел 12. В съответствие с показателите, по който видовете земноводни и влечуги са определени в „Неблагоприятно-незадоволително“ състояние в проекта е определена дейността, която да отговори на съответната заплаха и да спомогне за подобряване на природозащитното състояние на видовете.

Дейността таргетира и заплаха установена на национално ниво по проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“ (http://natura2000.moew.government.bg/), а именно „Пресъхващи водни тела K01.03“

 

4. Работа със заинтересовани страни и изработване и разпространение на печатни материали

При осъществяване на природозащитен проект е необходимо освен планиране и изпълнение на подходящи консервационни дейности, насищане на публичното пространство с информация, която е ясна, точна, достоверна и разбираема за всички заинтересовани страни/ЗС/. Голяма част от заплахите идентифицирани по отношение на целевите видове на територията на МИГ Тунджа са провокирани от човешкото отношение и поведение, напр.: за Червенокоремна бумка и Южен гребенест тритон в шестте ЗЗ – пожари, пресъхване на водоеми, сечи; за Обикновена блатна костенурка в ЗЗ Бакаджиците, Река Тунджа 1, Сакар, Свети Илийски възвишения; за различните видове прилепи на територията на МИГ Тунджа – земеделски дейности, вандализъм, разрушаване на сгради, затваряне на пещери и галерии.

За целевите видове на територията на МИГ, голяма част от неблагоприятните оценки са свързани с липса на достатъчно информация. В резултат от работата със ЗС ще се осигури по-голяма разпознаваемост на видовете, превенция и минимизиране на конкретни заплахи за целевите видове и местообитанията им, както и популяризиране и подкрепа за изпълнение на преките природозащитни дейности по проекта и устойчивост на резултатите, чрез повишаване на информираността и възпитаване на отговорно отношение към природата и видовете.

Чрез изработване и разпространение на печатни и комуникационни материали се цели да се запознае обществеността с целите и мисията на проекта, да бъде възпитавано и провокирано отговорно отношение към природата у представителите на населението на територията на МИГ Тунджа. В този смисъл, дейността е насочена към всички видове от СВОМР на МИГ Тунджа във всички целеви ЗЗ, като допринася за намаляване на общите заплахи за видовете, предмет на опазване. Философията за опазването на видовете и местообитанията, чрез екологичната мрежа НАТУРА 2000, изисква повече от всеки друг подход дейно участие на представителите на местната общност в процеса. Устойчивото развитие на общностите и разумното ползване на природните ресурси в зоните от мрежата са в основата на тази философия. За да може мрежата НАТУРА 2000 да бъде устойчива във времето и да се постигнат природозащитните цели е необходимо: конструктивно сътрудничество между различните институции и организации, въвлечени в процеса и разбиране от страна на собствениците, ползвателителите на земи и обществеността за тяхната ключова роля за успешното опазване на биологичното разнообразие в защитените зони. Специално внимание е отделено на училището, което, има своето специално място по отношение на създаването и прилагането на политики за насърчаване на личната отговорност на всеки за опазването на природата. Младите хора непрекъснато се сблъскват с проблеми, свързани с околната среда (чрез медиите, или от собствен опит).