ЗЗ Сакар, код по Натура 2000: BG0000212

Площ

132117.761 хектара

Дължина

-------------

Защитена зона

Обявена е за Защитена зона през 2007 г.

Обявена е за Защитена зона през 2007 г.

Площ: 132117.761 хектара

Хълмист район на територията на планината Сакар, значително обезлесен. Доста сух климат. Основната част от биологичното разнообразие е съсредоточена в проломите, които прорязват планините. Глобално важна зона за птици (GIBA), част от интензивен миграционен маршрут. Сайтът е един от най-богатите на хищници и средиземноморски видове в страната. Голямо разнообразие от диви видове зърнени култури /Poaceae/. Гори, скали и пещери, подходящи за прилепи и горски бозайници. Климатът на Сакар е преходно-средиземноморски. Преобладаващите почви са предимно излужени и оподзолени канелени горски, на места силно ерозирани. Билото и склоновете са покрити с широколистни гори и обширни пасища. Тя е един от най-богатите райони в България на много грабливи птици, които са на изчезване. Това прави планината важно място за екологията и защитата на българската флора и фауна.