ЗЗ Река Тунджа 1 и 2, код по Натура 2000: BG0000192 и BG0000195

Площ

15,456.3187 хектара

Дължина

---------

Защитена зона

Обявена е за Защитена зона през 2007 г.

Обявена е за Защитена зона през 2007 г.

Обхваща териториите по поречието на р.Тунджа и са с обща площ от 15,456.3187 хектара.

По-голямата част от реката е коригирана с диги и значително обезлесена. Има няколко заливни равнинни гори – Ормана, Долна и Горна Топчия, Айваджина, които са съхранени и където е съсредоточена голяма част от биоразнообразието. Има също така няколко езера, които също събират значителна част от зимуващите птици. Необходимо е общо възстановяване на зоната, за да може тя да функционира като биокоридор. Включва няколко езера, стари речни корита и крайречни пасища.

Местността „Елака“ е запазено находище на целевите видове Liparis loeselii и Dactylorhiza kalopissii, както и рефугиум на хидрофилна растителност: заливни гори, ливади и алкални блата – типове местообитания 91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 6510 Низинни сенокосни ливади(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6410 Молинийски ливади върху варовити, торфени или наситени с тиня почви (Molinion caeruleae); 7230 Алкални мочурища.