ЗЗ Река Мочурица, код по Натура 2000: BG0000196

Площ

8702.8302 хектара

Дължина

Дължината ѝ е 86 km

Защитена зона

Обявена е за Защитена зона през 2010 г.

Обявена е за Защитена зона през 2010 г.

Площта на зоната е 8702.8302 хектара и се състои от териториите около р.Мочурица.

Дължината ѝ е 86 km, което й отрежда 38-о място сред реките на България. Река Мочурица е най-големият приток на р. Тунджа.

Река Мочурица извира на 561 m н.в. от южните склонове на Стидовска планина в Стара планина, в района на военния полигон „Ново село“. По цялото си протежение тече през равнинен терен в широка долина с голяма заливна тераса и малък надлъжен наклон от 1,4‰. В горното си течение пресича от запад на изток Сунгурларското поле, като постепенно завива на юг, а западно от град Карнобат посоката й става югоизточна и образува къс пролом между планинския рид Терзийски баир на запад и възвишението Хисар на изток. След пролома надлъжният й наклон става още по-малък и в долината й се появяват заблатени участъци и високи подпочвени води, откъдето идва и името на реката. Влива отляво в река Тунджа на 128 m н.в., в северната промишлена зона на град Ямбол.

Площта на водосборния басейн на реката е 1278 km2, което представлява 15,16% от водосборния басейн на Тунджа.

Почти по цялото си протежение коритото на реката е коригирано с водозащитни диги.

Зоната  е подходяща за възстановяване като важен биокоридор.