ЗЗ Бакаджиците, код по Натура 2000: BG0000402

Площ

4504.87 хектара

Дължина

Възвишението е 12 км дълга и 5-10 км широка

Защитена зона

Обявена е за Защитена зона през 2008 г.

Обявена е за Защитена зона през 2008 г.

Зоната представлява серия от хълмове в хълмистия район Тунджа, на югоизток от Ямбол, с площ 4504.87 хектара. Възвишението е 12 км дълга и 5-10 км широка и е важен екокоридор. Най-разпространени са вертисолите и канелени горски почви. Хълмовете са покрити с пасища и обработваема земя. Има гори от обикновен дъб, космат дъб, източен габър и турски дъб. Самият обект е покрит от издънки от дъб, липа, габър и акация. Има пасища с храсти и малки скали в покрайнините. Има и няколко микро язовиа, като около този в близост до селото Люляк има значително разнообразие от птици. Голяма част от обработваемите земи са превърнати в пустеещи, подходяща за обитаване от много видове птици. Възвишенията са богати на дивеч и друга фауна, костенурките са многобройни.

Качеството на местообитанията в определени региони на зоната е сравнително добро. Има части, които са доста силно урбанизирани, другаде, където се извършват сечи (в близост до изоставената мина Бакаджик). Има и стара изоставена мина, където ландшафтът е значително променен от минните дейности.

Зоната е заобиколена от силно урбанизираните райони и същевременно запазва голямо биологично разнообразие. Поради това е от голяма важност да бъде свързан с околните зони чрез биокоридори, за да се избегне изолирането на популациите от видове.