Местообитания

Натура 2000 е общоевропейска мрежа, съставена от защитени зони, целяща да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.

Местата, попадащи в екологичната мрежа, се определят в съответствие с две основни за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко Директива за хабитатите) и Директива 2009/147/ЕС за опазване на дивите птици (наричана накратко Директива за птиците). Двете директиви са отразени в българското законодателство чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Дейностите по настоящия проект се осъществяват в следните защитени зони на територията на община Тунджа:

DJI_0008

ЗЗ Бакаджиците
(код по Натура 2000: BG0000402)

Зоната представлява серия от хълмове в хълмистия район Тунджа, на югоизток от Ямбол, с площ 4504.87 хектара.

ЗЗ Река Мочурица
код по Натура 2000: BG0000196

Почти по цялото си протежение коритото на реката е коригирано с водозащитни диги.

MIlena_Pavlova (4)
snap00158

Защитен вид прилепи

ЗЗ Река Тунджа 1 и 2,
код по Натура 2000: BG0000192 и BG0000195

Обхваща териториите по поречието на р.Тунджа и са с обща площ от 15,456.3187 хектара.

Защитен вид прилепи

ЗЗ Сакар
код по Натура 2000: BG0000212

Хълмист район на територията на планината Сакар, значително обезлесен.

home_slider_zemi
IMG_9890

ЗЗ Свети Илийски възвишения
код по Натура 2000: BG0000401

Обхваща част от Светиилийските възвишения в Югоизточна България, между Горнотракийската низина и Ямболското поле, в Сливенска и Ямболска област.