Бенефициент

Фондация „Екология, Комуникации и Общество“ е активна в дейности и проекти в сферата на опазването на околната среда, съхраняването на биоразнообразието на българската природа, подобряване на природозащитното състояние на застрашените животински и растителни видове и местообитанията им, въвличането на местните общности в природоопазващи дейности, изграждане на отговорно отношение към защитените видове и местообитанията им, организиране на обучения и образователни кампании в сферата на екологията и опазването на биоразнообразието. Фондацията работи активно за утвърждаването на ролята на гражданското общество и гражданските инициативи в решаването на екологичните проблеми, подобряването на екологичното законодателство, развитието и опазването на мрежата Натура 2000 в България, утвърждаване на използването на научни методи за анализ и действие в сферата на екологията и повишаване на информираността на местните общности по проблемите на биоразнообразието.