За проекта

Общо 10 целеви вида земноводни и влечуги, и прилепи на територията на МИГ Тунджа се нуждаят от подкрепа за подобряване на природозащитното им състояние. Целта на проекта е подобряване на природозащитното им състояние в защитени зони Бакаджиците, Река Мочурица, Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения. Видовете, включени в проектното предложение са: Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп. Проектът включва 9 дейности. Чрез изпъление на 3 консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания по мярка 109 от НПРД, проектното предложение ще допринесе директно за постигане целта на процедурата, а именно – осигуряване на принос за подобряване природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ Тунджа, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията; както и за постигане на специфичната цел на Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020. Трите консервационни дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта ще доведат до подобряване на подходящите местообитания на целевите видове Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп.