Документи

Нормативни и стратегически документи

 

Цифрови данни свързани с мрежата Натура 2000

Обща информация и данни получени в резултат на проект: „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I“

 

Доклади, методики и схеми за мониторинг на целеви видове и природни местообитания от Натура 2000

 

Национална приоритетна рамка за действие

 

Планове за управление