Административна информация

Общо 10 целеви вида земноводни и влечуги, и прилепи на територията на МИГ Тунджа се нуждаят от подкрепа за подобряване на природозащитното им състояние. Целта на проекта е подобряване на природозащитното им състояние в защитени зони Бакаджиците, Река Мочурица, Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар и Свети Илийски възвишения. Видовете, включени в проектното предложение са: Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп. Проектът включва 9 дейности. Чрез изпъление на 3 консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания по мярка 109 от НПРД, проектното предложение ще допринесе директно за постигане целта на процедурата, а именно – осигуряване на принос за подобряване природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ Тунджа, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията; както и за постигане на специфичната цел на Приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020. Трите консервационни дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта ще доведат до подобряване на подходящите местообитания на целевите видове Обикнoвена блатна костенурка, Червенокоремна бумка, Южен гребенест тритон, Южен подковонос, Средиземноморски подковонос, Подковонос на Мехели, Остроух нощник, Дългопръст нощник, Голям нощник, Дългокрил прилеп.

За целевите видове, които не са установени на терен в рамките на проект “Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза I” са планирани проучвателни и информационни дейности и въвличане на заинтересованите страни.

Предвидени са наблюдения на целеви видове земноводни и влечуги и прилепи и техните местообитания за преодоляване на една от сериозните заплахи – липсата на достатъчно информация.

Целта на проектното предложение е осигуряване на принос за подобряване природозащитното състояние на животински видове, докладвани в „неблагоприятно – незадоволително“ състояние през 2013 г. съгласно чл. 17 от Директивата за местообитанията. Планираните дейности целят преодоляване/ намаляване на негативния ефект на идентифицирани заплахи по отношение на целевите видове, съгласно докладите за тях, публикувани в информационната система за защитениите зони от мрежата Натура 2000. Целта на комуникационните и информационни дейности е да се осигури по-голяма разпознаваемост на видовете, превенция и минимизиране на конкретни заплахи за целевите видове и местообитанията им, изграждане на отговорно отношение към видовете и техните местообитания у местната общност, както и устойчивост на резултатите. Успешното осъществяване на дейностите по проекта ще осигури постигане на целта на процедурата за подобряване на природозащитното състояние на видовете, което от своя страна ще допринесе за постигане на специфичната цел на Приоритетна ос 3 от ОПОС 2014-2020.